Struktur Pengurus Pusat As’adiyah Sengkang

 

 1. DEWAN PENASEHAT/PEMBINA

Ketua : H.M Jusuf Kalla

Sekretaris : Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA

Anggota : Prof DR.Phil.H Kamaruddin Amin, MA

H. Andi Panaungi

Drs. K. H. Suaeb Nawang

DR. H. Abd. Wahid Tahir, M.Ag

Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM

Prof. DR. H. Mansyur Ramli, SE., M.Si

Pof. DR. H. Natsir Nessa, M.Si

DR. H. Haruna, MA

Prof. DR. H. M. Iskandar Idy, M.Ag

Prof. DR. H. Andi Faisal Bakti, MA

Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, MA

Prof. Dr. H. Jalaluddin Rahman, MA

DR. As’ad Hasan Basri, MM

DR. H. Husaema Rauf, M.Ag.

Drs. H. Amin Mappa, M.A

DR. H. Sudiman, M.Ah

Dr. H. M. Sanusi Karateng.

Dr. H. Baso Rahmanuddin, M.Kes

Drs. H. Rafiuddin Rasyid

Drs. H. Guntur Mas’ud

H. Andi Mappatunru

Dra. Hj. Andi Baderiah, MM

 1. DEWAN PAKAR

Ketua : Dr. K.H. Hamza Harun Arasyid, MA

Sekretaris : Dr. H. Muh Rustam Yahya, SH., MH

Anggota : Prof. H. Mappanganro, MA

DR. H. Baharuddin HS

Drs. H. Nahauddin Tinulu, Ms

Drs. H. Yusuf Rasak, M.Ag

Dr. Andi Bunyamin, M. Pd

Dr. Hj. Andi Nurul Fuadi, MA

Drs. Hamka Karim, M.Ag

DR. H. Mujahid Said, MA

DR. M. Yunus Pasanreseng, M.Ag

DR. H. Andi Yaksan Hamzah, M.Si

DR. H. Andi Syarir Kube, M.Si

DR. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si

DR. Hj. Syamsiar Sulaeman., M.Si

DR. Nurnaningsi, MA

DR. Ahmad Hakim, MA

Drs. H. M. Arsyad Meru

DR. H. Abdul Wahid., M.Ag

DR. H. Abd. Syukur Abubakar, MA

Drs. H. Mursalim Iliyas, MA

Drs. H. Suarna, Ms

Drs. M. Said P. MA

Drs. H. Alimudin Sagaf, M.Ag

 1. DEWAN PENGURUS HARIAN
 2. Ketua Umum :  AG. Drs. H. Muhammad Sagena, MA

Waki Ketua Umum : AG. Dr. H. Muhyiddin Tahir, M.Th.I

Ketua I : Drs. K. H M. Idman Salewe, M. Th.I

Ketua II : Drs. K. H. Riadhi Hamdah, M.HI

Ketua III : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, MA

Ketua IV : H. Muh. Yunus Panaungi, SH

 1. Sekretari jenderal : Drs. H Andi Syahrulyali Razaq,M.Ag

Sekretari I : Drs. H. Muhmmad  Hasbi, M.Si

Sekretaris II : Drs. Alwi Muhammad

Sekretaris III : Agustan Ranreng, S.Ag

Sekretaris IV : K. H. Muhammad Subhan, S. Ag.M.Pd

 1. Bendahara Umum : Drs. H. Rafii Rasyid, MAg

Bendahara I : Drs. H. Jafar Aras, M.Ag

Bendahara II : H. Baso Panna

Bendahara III : H. Anwar Sadat Malik, Lc. MA

 1. MAJELIS-MAJELIS
A. MAJELIS KEPESANTRENAN I. MAJELIS KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR
 1. Dr. H. Muhiddin Tahir, M.Th.I
 2. Drs. H. M. Amin Hasan, M.Ag
 3. Abdul Hannan Gatta, M.Ag
 4. Drs. K. M. Suyuti Gaffar, M.Ag
 5. K.M.Ambo Lahang, S.Ag
 1. Drs. H. A. Dunia Alam, M. SI
 2. Drs. Ambo Asse, M.Pd
 3. Alim Bahri, S.Pd
 4. Mahriyah, S.Ag
 5. Dra. Hj. Hasna Deke, M.Pd
B. MAJELIS PENDIDIKAN DINIYAH J. MAJELIS KURIKULUM MENENGAH
 1. K.H. Nurdin Maratang, S.Ag
 2. K. M. Ahmad Agus
 3. K. M. Ismail Saleng, S.Ag
 4. Jamaluddin Arsyad, S. Ag. M. Pd.I
 5. Alihuddin Baco S.Ag
 1. Drs. H. Muh. Nasir, M.Ag
 2. K. M. Abdullatif, S.Ag
 3. K. M.Sumarni Naim, S.Ag
 4. Rosmiani Nuhing
 5. Herman, S.Ag
C. MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH K MAJELIS KURIKULUM TINGGI
 1. Drs. K. H. Sulaiman Abdullah
 2. Muh. Jamil Yunus, S.Ag
 3. Kamaruddin Kadir,
 4. K. M. Hasmuliadi, S.Ag., M. Pd.I
 5. Dra. Aidah Latif
 1. Dr. H. Muh. Harta, M. Ag
 2. Mansur Ulhab, M.Pd
 3. Drs. H. Ahmad Muktamar Badruddin, MA
 4. Dra. Hj. Fatmawati Latif, M.Si
 5. Hj. Umrati Bacottang, M. Pd.I
D. MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI/MA’HAD ALY L MAJELIS EKONOMI DAN UKM
 1. DR. H Kamaluddin Abunawas,M.Ag
 2. Prof. Dr. H. Amir HM, M.A
 3. Prof. Dr. Hj Syamsiah, MA
 4. Dr. Indo Santali, M.Ag
 5. Dra. H. Darmawati, M.HI
 1. H. Andi Baso Abdullah, SE
 2. Drs. Arifin Sabbe
 3. H. Bunyamin Yafid, Lc, MH
 4. H. Muhaimin Ali, Lc
 5. Dra. Hj. Murdaya, M.SI
E. MAJELIS DA’WAH DAN FATWA M MAJELIS WAKAF
 1. KM. H. Abd. Hafid, S.Hi, M. Hi
 2. K.M. Asad Maruwewang, S.Pd
 3. K.M.H. Usman Fateha, S.Ag
 4. K.M. Kamri Musa, M.Pd.I
 5. Rusdi Sannur, S.Ag
 1. Drs. H. Muh. Arsyad Abdullah
 2. Drs. M. Yunus Hs
 3. Herman Babba, SH
 4. H.Muh. Daud, S.Pd.I
 5. Marsuki Mekka, SH
F MAJELIS LITBANG DAN DIKLAT N MAJELIS PERENCENAAN DAN PENGEMBANGAN
 1. Dr. H. Andi Marjuni, M.Pd
 2. Amiruddin Aminullah, M.HI
 3. Dr. Sarifa Sohra, M. Pd.I
 4. Dr. Kartini Lahabe, M.Pd
 5. Husnul Fahima Ilyas, MA
 1. Dr. H. Syarir Langko, MM
 2. Rafiuddin Sahaka, S.Ag
 3. H.M.Idris Panaungi, SE
 4. Salmubi, SS
 5. H. Muh. Idrus (ayu group
G. MAJELIS AL QURRA WAL HUFFADZ DAN PENGEMBANGAN TPA O MAJELIS PENGAWASAN
 1. K.M. Abdul Waris Ahmad, M. HI
 2. M. Amir Muhadi, S.Ag
 3. Muhsin, S.Ag
 4. Muhammadong, S.Ag., MM
 5. Kati Mappiase, S. Ag
 1. Dr. K. H. Hasan Basri, M.A
 2. Drs. K.H. Mudhar Bintang
 3. DR. H. Faisal Surur, Lc, M.Si
 4. Hamka Anas, S.Pd.I
 5. H. Muhammadiyah, S.Pd.I
H. MAJELIS KAJIAN STUDY ISLAM
 1. Dr. H. M. zuhri Abunawas, MA
 2. Dr. Asmullah, M. Th.I
 3. Dr. Muh. Salman Palewai
 4. Dr. Rabiah Lamming
 5. K. H. Samsuri, M.Ag
 1. LEMBAGA-LEMBAGA
 2. LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
 3. Dr. H. Muh. Abdu Sulaeman, MH
 4. Dra. Hj. Rianah Halim, S.H., MH
 5. Dr. Abd. Malik, MH
 6. Mayor Rahman Syah Faharuddin, SH., M.H
 7. H. Muh Yunus Naru,SH
 8. H Muhybuddin,SH,MH
 9. Muhammad Ilham, SH.I
 10. LEMBAGA LITERASI, PERPUSTAKAAN, DAN PENERBITAN
 11. Drs.H. Kamaluddin Kasim, MH
 12. H. Ahmad Yani Majid, M. Ag
 13. Adnan Syaharuddin, M.Ed
 14. Drs. Asri Yahya, M. Si
 15. Asrul Muslim, M.Pd
 16. Drs. H. M Zubair,SH
 17. Abd Muis Tang,SH
 18. Drs. Mursyid Katu
 19. HIMPUNAN WANITA AS’ADIYAH

1. Dra. Hj. Andi Nuralam Hafid

2. Ir. H. Andi Afridah Yunus

3. Dra. Hj Rosdianah, HS., MM

4. Dra. Hj. Saidah Katu,

5. Dra. Hj. Andi Atipanampe

6. Dra. Rosmilah Saleh Sagena

7. Dra. Rukasmin Ukas MM

8. Dra. Hj Nurrahma Razak, MM

 1. LEMBAGA PEMUDA DAN PEMUDI
 2. Drs. A. Jollo Hafid
 3. Fatahuddin Rauf, S.Ag
 4. Syamsul Bahri, SS., M.Si
 5. Amrullah Arif, S.Ag
 6. Heriani, S.Kom
 7. KM. Ilham Nur, S.Ag., M. Pd.I
 8. Burhanuddin Sehe, S. Ag
 9. Samsinar, S. Pd.I
 10. Ilham Djabar
 11. LEMBAGA PUSAT KESEHATAN PONDOK PESANTRE
 12. Drg. Andi Asdiyati.

2 Dra. Hj. Andi Rismawati Apt

3 Hj. Nurfuadi, S.Kep Ners

4 Dr. Hj. Muliati Arif

Formatur

 1. Ag. Prof. Dr. H. M. Rafii Yunus Martan, MA

Ketua Merangkap Anggota (……………………………)

 1. Drs. H. A. Syarulyali Razak M.Ag

Anggota (……………………………)

 1. Dr. H. Syahrir Langko, MA

Anggota (……………………………)

 1. Drs. K.H. Riyadi Hamda

Anggota (……………………………)

 1. Dr. K.H. Hamzah Harun M.A

Anggota (……………………………)

 1. Drs. H. Kamaluddin Kasim, M.A

Anggota (……………………………)

 1. Dr. H. A. Marjuni, M. Pd

Anggota (……………………………)

 1. Drs. H. Idman Salewe, M.Th.I

Anggota (……………………………)

 1. K.H.Agustan Ranreng, S.Ag

Anggota (……………………………)

 1. Dra. Andi Nuralam Hafid

Anggota (……………………………)

 1. Drs. H. Syaharuddin

Anggota (……………………………)