Dalam pembahasan mengenai kalam (akidah), Anre Gurutta KH. Muh. As,ad menitik beratkan pembahasan pada dua masalah pokok.  Yaitu masalah iman (keyakinan) dan islam. Iman yang...
Continue Reading